Kasutajalepingе mychef.ee

1. KASUTAJALEPING

1.1. Leping jõustub:

1.1.1. Veebilehel kasutajaks registreerumise hetkest;

1.1.2. Mychef.ee veebikeskkonnast tellimuse kinnitamisel ning kohesel tasumisel pangalingi kaudu, või kinnitades tellimuse eest tasumise kohaletoimetamisel.

1.2. Leping kehtib kuni veebilehel kasutajakonto sulgemiseni, tingimusel, et poole lepingulised kohustused on täidetud.

2. POOLTE KOHUSTUSED

2.1. Teenusepakkuja kohustub;

2.1.1. Toimetama tellimuse kliendini ühe tunni jooksul alates tellimuse kinnitamisest kliendi poolt. Kohaletoimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel;

2.1.2. Toimetama tellimuse kliendile selle sisu ning pakendit muutmata.

2.1.3. Tellimuse mittekohase täitmise korral asendama tellimuse samaväärse kliendi poolt aktsepteeritud tellimusega. Mittekohaseks täitmiseks loetakse mittevastavust kliendi tellimusele, tellimuse sisu või pakendi mittevastavust tingimustele või tellimuse mittetäitmist kasutajalepingus sätestatud aja jooksul. Kulud kannab teenusepakkuja;

2.1.4. Kontakteeruma telefoni teel kliendiga, kui tellimuses kinnitatud aadressile puudub ligipääs või kliendi asukoht ei ole tuvastatav.

2.2. Klient kohustub;

2.2.1. Esitama tellimuses korrektsed andmed;

2.2.2. Tagab telefoninumbri õigsuse ning vastama teenusepakkuja esindaja kõnedele;

2.2.3. Võimaldama kauba üleandmise teenusepakkujal ning võtma vastu tellimuse kontaktandmetes märgitud aadressil;

2.2.4. Kontrollima kauba vastavust tellimusele;

2.2.5. Tasuma tellimuse eest kohapeal, kui on valitud vastav märge tellimuse tingimustes;

2.2.6. Arvestama tellimuse realiseermisajaga. Realiseerimisaeg võib sõltuda tellimuse eripärasusi arvestades.

3. POOLTE ÕIGUSED

3.1. Kliendil on õigus;

3.1.1. Keelduda tellimuse vastuvõtmisest kui tellimuse pakend on kahjustatud või vaatlusel on tuvastatud ilmselge mittevastavus kasutajalepingus sätestatud tellimuse tingimuste korra kohta.

3.2. Teenusepakkujal on õigus;

3.2.1. Keelduda tellimuse täitmisest, kui tekib õigustatud kahtlus kliendi tellimuse või kontaktandmete õigsuses, samuti kliendi poolt lepingu täitmise suutlikkuses;

3.2.2. Jätta tellimus täitmata ning kohale toimetamata, kui tellimuses esitatud andmete alusel ei ole võimalik klienti ning tema asukohta tuvastada. Samuti jätab teenusepakkuja õiguse tellimust mitte kliendile toimetada kui klient ei võimalda teenusepakkujal tellimuses märgitud aadressile ligipääsu;

3.2.3. Jätta raha tagastamata, kui klient keeldub mõjuva põhjuseta kauba vastuvõtmisest;

3.2.4. Muuta käesolevaid tingimusi, teavitades sellest Mychef.ee veebilehe kaudu ette. Tingimuste muutmine ei kehti kliendi poolt juba esitatud tellimus suhtes.

Teid Teenindab:

OÜ JTEpartners

Juhkentali 52

Info@mychef.ee

(+372) 56 230 882